Stadionområdet Malmö

2024-02-02

Mareld har fått det spännande uppdraget att ta fram ett koncept och ett övergripande gestaltningsförslag för stadionområdet i Malmö. Den gamla stadionbyggnaden ska rivas och ersättas med en ny tillsammans med ett nytt idrottsgymnasium, multisportarena mm. Nu vill man stärka elitidrottssatsningen samtidigt som man vill bjuda in stadens invånare att använda platser och stråk. Området planeras att byggas om och byggas ut etappvis och förtätas med nya verksamheter och lokaler. Ett helhetsgrepp kring gestaltning av utemiljön behöver tas med hänsyn till stråk och platser, ekosystemtjänster, dagvattenhantering och skyfall, mobilitet och ledningar samt det faktum att området ska fungera både i vardag och vid stora evenemang, alla tider på dygnet.

Vi har varit på plats och är nu i full gång med skissandet!